REGULAMIN

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.wezbucha.org
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.wezbucha.org , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; wezbucha.org to sklep internetowy prowadzona przez: wezbucha.org s.r.o.’ , Rohanske nabrezí 6, 186 00 Praha 8 , Czechy Firma zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C118433 NIP CZ27709056, REGON 27609087
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.wezbucha.org a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.wezbucha.org, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Wszystkie informacje zawarte na stronie www.wezbucha.org są dostępne w języku polskim. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.wezbucha.org, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,;
b) włączenie obsługi plików „ciasteczka” i javascript,
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Klient powinien korzystać ze Sklepu internetowego www.wezbucha.org zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient powinien powstrzymywać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego , w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient w każdym czasie może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres email sklepu.

III. Rejestracja i logowanie
W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane adresowe, dane kontaktowe, adres e-mail, oraz login i hasło dla konta, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
Rejestracja w Sklepie Internetowym , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym poprzez podanie loginu i hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta.
W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres email sklepu z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym . Rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest konieczna w celu dokonywaniu zakupów.

IV. Płatność i cena
Ceny wszystkich produktów w Sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych.
Podane ceny są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:
1) płatność przy odbiorze towaru (należność pobiera kurier) – za pobraniem. Zamówienia
Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.wezbucha.org , poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka, wybraniu sposobu dostawy oraz kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę”.
Zamówienie jest realizowane w ciągu 24h/48h (chyba że jest wyrażnie określony inny termin realizacji):
– od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
– od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sklepu www.wezbucha.org , w przypadku płatności przelewem.

V. Warunki i koszty dostawy
Sklep internetowy dokonuje wysyłki Produktów w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firm kurierskich wyszczególnionych w zakładce “Czas i koszta dostawy”
Szczegółowy czas dostawy podany jest Klientowi każdorazowo w trakcie składania zamówienia.
Koszt dostawy wyszczególniony jest w zakładce “Czas i koszta dostawy”

VI. Prawo odstąpienia od umowy
Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.
Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Konsument może także złożyć inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać na adres e-mail sklepu.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia oraz zwrotu towaru od Konsumenta , zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za towar .Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, tj. koszt odesłania Produktu do Sklepu internetowego pokrywa Kupujący. Do zwracanego produktu Konsument może dołączyć dowodu zakupu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest Produktu dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. Reklamacje
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia). W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać towar na adres podany przez sprzedjącego.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej i zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta o inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Nie narusza to uprawnień Konsumenta co do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

XIII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 od dnia udostępnienia na stronie internetowej nowego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca zawiadomi o zmianie regulaminu Klienta będącego Konsumentem na adres poczty elektronicznej w celu akceptacji przez Konsumenta zmian regulaminu.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są zawsze realizowane według postanowień regulaminu obowiązujących w chwili zawarcia umowy przez Klienta.